Home
O TPŻ
Aktualności
SPRAWOZDANIA Z WYCIECZEK
QUEST
Do pobrania
Linki
Kontakt
Forum
Fotogaleria
Zarząd
Statut
Obszary działania
Statut

Statut

Towarzystwa Przyjaciół Żydowa

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Żydowa zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu Towarzystwem

 

§ 2

 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Towarzystwa jest Żydowo, gmina Czerniejewo

 

§ 3

 

Towarzystwo posiada osobowość prawną, używa pieczęci następującej treści:

Towarzystwo Przyjaciół Żydowa w gminie Czerniejewo.

 

Rozdział II. Cele i środki działania Towarzystwa.

 

§ 4

 

Celem Towarzystwa jest:

 1. Pobudzenie i koordynacja inicjatyw społeczno-gospodarczych dla rozwoju życia kulturalno-oświatowego, naukowego i artystycznego,
 2. Ocena potrzeb i wyrażenie opinii w imieniu środowisk twórczych i aktywu społecznego w zakresie życia kulturalnego, oświatowego, naukowego i artystycznego wobec władz państwowych, instytucji i organizacji społecznych,
 3. Popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku oraz dalszego rozwoju twórczości naukowej, artystycznej i regionalnej kultury,
 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ochrony zabytków miasta,
 5. Popieranie i upowszechnianie wiedzy o miejscowości, jego przeszłości i dniu dzisiejszym.
 6. Popieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

§ 5

 

Cele określone w § 4 Towarzystwo realizuje poprzez:

 1. Skupienie wokół idei Towarzystwa instytucji, stowarzyszeń i ludzi, którym bliska jest historia naszej miejscowości, jej zabytki, dzień dzisiejszy i rozwój w przyszłości,
 2. Organizowanie konferencji, spotkań, zebrań i sympozjów poświęconych problemom związanym z całokształtem życia Żydowa i jego przeszłości,
 3. Organizowanie wystaw, pokazów, konkursów i imprez związanych z przeszłością historyczną Żydowa, życiem współczesnym miejscowości,
 4. Zapewnienie pomocy finansowej i materialnej z przeznaczeniem na rozwój życia społeczno-kulturalnego,
 5. Inspirowanie i popieranie oraz prowadzenie własnej działalności wydawniczej i nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i instytucjami społeczno-kulturalnymi, naukowymi, artystycznymi i regionalnymi,
 6. Inicjowanie, udział oraz organizowanie imprez sportowych i kulturalnych o specjalistycznym i masowym charakterze

 

Rozdział III. Członkowie Towarzystwa – ich prawa i obowiązki

 

§ 6

 

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne w charakterze:

 1. Członków rzeczywistych,
 2. Członków honorowych,

Członków przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 7

 

Członkami Towarzystwa mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele Polonii zagranicznej oraz osoby prawne, tj. instytucje (zakłady), państwowe, społeczne i prywatne oraz stowarzyszenia.

 

§ 8

 

Członkom rzeczywistym i honorowym Towarzystwa przysługują następujące prawa:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze,
 2. Składanie wniosków i propozycji na ręce Zarządu.

 

§ 9

 

Obowiązki Członka Towarzystwa są następujące:

 1. Aktywny udział we wszystkich przedsięwzięciach i akcjach Towarzystwa,
 2. Propagowanie celów Towarzystwa,
 3. Regularne opłacanie zadeklarowanych składek

 

§ 10

 

Przynależność do Towarzystwa ustaje w przypadku:

 1. Skreślenia na skutek śmierci lub dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, a w wypadku osób prawnych wskutek rozwiązania, likwidacji lub wystąpienia z Towarzystwa,
 2. Wykluczenie na mocy decyzji Zarządu Towarzystwa lub prawomocnego wyroku sądowego i orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 3. W przypadku odwołania z funkcji członka przysługuje wniesienie odwołania w terminie 30 dni do Walnego Zebrania.

 

 

 

 

Rozdział IV. Władze Towarzystwa.

 

§ 11

 

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Towarzystwa,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Kadencja trwa 4 lata.

 

§ 12

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. Uchwalenie Statutu i dokonywanie zmian,
 3. Wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. Zatwierdzenie regulaminów i sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 5. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. Nadanie tytułu członka honorowego,
 9. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zebranie Członków oraz uczestników zebrania.

 

§ 13

 

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy udziale, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania; w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych członków, jeżeli dalsze postanowienia Statusu nie stanowią inaczej.

 

§ 14

 

Walne Zebranie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

 

§ 15

 

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz na 1 rok, na 14 dni przed planowanym terminem Zebrania.

 

§ 16

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków.

 

 

§ 17

 

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 

§ 18

 

Zarząd Towarzystwa składający się z 7 członków jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków, a zarazem władzą wykonawczą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami.

 

§ 19

 

W przypadku zmniejszenia składu Zarząd Towarzystwa ma prawo dokoptować członków w czasie trwania kadencji w ilości nie przekraczającej 1/3 składu.

 

§ 20

 

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

 1. Uchwalenie okresowych planów pracy i preliminarzy,
 2. Zatwierdzenie bilansu i innych sprawozdań finansowych,
 3. Gospodarowanie majątkiem Towarzystwa zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem,
 4. Podejmowanie uchwał o nabyciu, zbywaniu i obciążaniu majątku Towarzystwa,
 5. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. Powoływanie zespołów problemowych i nadzór nad ich pracą,
 8. Podejmowanie uchwał o innych sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania Członków.

 

§ 21

 

Do zadań Zarządu należy:

 1. Realizowanie programu działalności bieżących spraw Towarzystwa,
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w innych władz Towarzystwa,
 3. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 4. Zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz kierowanie sprawami finansowymi Towarzystwa,
 5. Realizowanie preliminarza finansowego Towarzystwa,
 6. Rozpatrywanie wniosków o przyjęcie na członka zwyczajnego Towarzystwa.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 22

 

Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków.

§ 23

 

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika oraz dwóch członków.

 

§ 24

 

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie spraw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Towarzystwa.

 

§ 25

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 26

 

W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Zarząd Towarzystwa wraz z Komisją Rewizyjną mają prawo dokoptować nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/3 składu.

 

§ 27

 

Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego.

 

§ 28

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności w szczególności gospodarki finansowej,
 2. Kontrola opłacania składek członkowskich,
 3. Składanie sprawozdań i wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków,
 4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

 

§ 29

 

Komisja Rewizyjna ma prawo do wzglądu w całokształt statutowo-programowej działalności Towarzystwa, jego władz i organów od strony prawidłowości pracy.

 

§ 30

 

Sąd Koleżeński w składzie trzech osób wybiera się Walnym Zebraniem Towarzystwa.

 

§ 31

 

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga spory powstałe między członkami Towarzystwa wynikające w toku lub efekcie działalności Towarzystwa, jego organów i członków.

 

 

§ 32

 

Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 

Rozdział V. Majątek i fundusze.

 

§ 33

 

Fundusze Towarzystwa powstają:

 1. Ze składek członkowskich i innych świadczeń członków,
 2. Dotacji i subwencji,
 3. Darowizn i innych zapisów,
 4. Innych źródeł.

Rachunkowość Towarzystwa prowadzi się zgodnie z przyjętymi przepisami.

Dochód Towarzystwa przeznaczony jest na rozwijanie statutowej działalności oraz na inne cele ogólnej użyteczności.

 

Rozdział VI. Rozwiązanie Towarzystwa, zmiana Statutu, postanowienia końcowe.

 

§ 34

 

Zmiana Statutu i rozwiązania Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 35

 

W razie rozwiązania Towarzystwa, Walne Zebranie Członków podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną.

 

§ 36

 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

Home
O TPŻ
Aktualności
SPRAWOZDANIA Z WYCIECZEK
QUEST
Do pobrania
Linki
Kontakt
Forum
Fotogaleria